Zakres gwarancji


Zakres gwarancji Producenta – ogrodzenia budowlane

OGRODZENIE BUDOWLANE - ZAKRES GWARANCJI PRODUCENTA

Gwarancja obejmuje wady produktu powstałe na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędów popełnionych w trakcie produkcji lub wadliwego zaprojektowania produktu.

Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji pod warunkiem, że wykaże on, iż wszelkie wady, usterki lub uszkodzenia produktu nie wynikają pośrednio lub bezpośrednio z:

 • samowolnych, dokonywanych przez Klienta lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;
 • uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego bądź niecelowego uszkodzenia;
 • przechowywania i konserwacji niezgodnie ze sztuką budowlaną;
 • innych uszkodzeń powstałych z winy Klienta, powiązanych z nim użytkowników lub nieupoważnionych osób trzecich;
 • obniżania jakości produktu spowodowanego naturalnym procesem zużycia, np. ścierania się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowań eksploatacyjnych, utleniania powłok cynkowych itp.;
 • uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
 • niewłaściwego montażu, tzn. montażu przeprowadzonego niezgodnie z instrukcją montażu lub (w razie braku instrukcji) niezgodnie z zasadami sztuki;
 • użycia nieodpowiednich części zamiennych lub akcesoriów, w tym użycia innych akcesoriów, niż dołączonych do produktów, w szczególności niezgodnych z wymaganiami producenta lub niepochodzących od producenta;
 • niewłaściwego transportu, montażu lub jakiegokolwiek innego rodzaju obsługi;
 • użytkowania produktu bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza.

Gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie eksploatacji zgodnej z instrukcją montażu, sztuką budowlaną lub spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.

Gwarancja obejmuje ogrodzenia budowlane (ogrodzenie budowlane ażurowe i ogrodzenie budowlane pełne), które nie były narażone w trakcie eksploatacji na temperatury: wyższe niż +50oC oraz niższe niż -30oC. Montaż ogrodzeń budowlanych tymczasowych nie może odbywać się w temperaturze niższej niż 0oC. Gwarancja udzielona jest także pod warunkiem eksploatowania wyrobów w normalnych warunkach środowiskowych bez kontaktu z substancjami agresywnymi typu sól, herbicydy, kwasy, zasady itp. Ogrodzenia budowlane eksploatowane w środowisku o podwyższonej i wysokiej korozyjności (kategoria C3, C4, C5-I i C5-M wg PN-EN 12500) są wyłączone z gwarancji.

Dodatkowo dla ogrodzeń budowlanych pełnych przyjęto wartość maksymalną parcia wiatru, po przekroczeniu której dla tych paneli przestają obowiązywać warunki niniejszej gwarancji. Wartość parcia przeliczono na obciążenie prostopadłe do powierzchni panelu i wynosi ono 30 kg/m2 obciążenia równomiernie rozłożonego (co odpowiada  prędkości wiatru ok. 59-60 km/h). Warunki te obowiązują dla przęseł pełnych, które są osadzone w systemowych stopach do ogrodzeń budowlanych oraz podparte systemowymi podporami do ogrodzeń budowlanych umieszczonymi pod kątem 45o w stosunku do paneli, a także są zamocowane do podłoża gruntowego za pomocą śledzi lub do podłoża betonowego za pomocą wkrętów z kołkami rozporowymi o odpowiedniej nośności. Stosowanie akcesoriów montażowych innych niż Gwaranta wyłączają ogrodzenia budowlane pełne z ochrony gwarancyjnej.

Wyłączone spod gwarancji są niezabezpieczone fabrycznie krawędzie cięcia (końcówki drutów, krawędzie otworów itp.) oraz zabezpieczone elementy spawów w odległości 10 mm od linii cięcia lub spawu.

Ponadto, kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji pod warunkiem, że wykaże, iż żadne wady, usterki lub uszkodzenia produktu nie wynikają pośrednio lub bezpośrednio z zaniedbań dotyczących używania i konserwacji produktu, zgodnie z instrukcją obsługi i montażu.

Naprawy przewidziane gwarancją i terminy realizacji napraw gwarancyjnych

 1. Gwarancja obejmuje wolne od opłat dostarczenie części zamiennych lub materiałów potrzebnych do naprawy wady. Decyzja o sposobie usunięcia przyczyn reklamacji należy do Gwaranta.
 2. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji wyrobów w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia.
 3. Termin usunięcia przyczyn zasadnej reklamacji ulega wydłużeniu, jeżeli Gwarant zgłosi się u Klienta w uzgodnionym terminie i nie może podjąć się koniecznych czynności z powodów leżących po stronie Klienta.
 4. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas usuwania zgłoszonej wady, a w przypadku wymiany wyrobu biegnie na nowo od daty dostarczenia wyrobu wolnego od wad.
 5. Podpisany przez uprawnionego pracownika Gwaranta i Klienta protokół jest jednoznaczny z usunięciem zgłoszonej wady.

Naprawy nieobjęte gwarancją

 1. W przypadku, gdy kupujący nie jest uprawniony do gwarancji, ponosi on koszt transportu produktu do i z punktu serwisu lub wydatki związane z przejazdem montera w przypadku montażu produktu.
 2. Dodatkowo kupujący ponosi wszelkie inne koszty, w tym koszt robocizny, koszty poniesione przez montera w celu sprawdzenia produktu, jak również wszelkie inne koszty związane z demontażem i ponowną instalacją produktu. W sytuacji, gdy kupujący został poinformowany o nieobjęciu gwarancją danych napraw oraz o cenie napraw, które nie wchodzą w zakres objętych gwarancją, a kupujący mimo to decyduje się na przeprowadzenie naprawy, ponosi on dodatkowo wszelkie koszty użytych części zamiennych oraz koszt robocizny.

Uwagi

 1. Z gwarancji skorzystać można tylko wówczas, gdy cena za produkt została uiszczona zgodnie z uzgodnionymi warunkami płatności.
 2. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę pośrednią (utratę korzyści), w tym utratę produktu, a także wszelkiej innej odpowiedzialności niż wynikająca z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające pośrednio lub bezpośrednio z zajść, za które nie odpowiada, w tym: spory pracownicze, pożar, wojna, terroryzm, ograniczenia nałożone na import, zamieszki polityczne, nadzwyczajne zjawiska przyrodnicze, wandalizm lub inne zdarzenia siły wyższej.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za produkty osób trzecich, niezależnie od tego, że zostały sprzedane lub wystawione razem z produktami objętymi gwarancją.
 5. W przypadku wykonania przez Gwaranta naprawy, która jest objęta gwarancją, pozostały czas trwania okresu gwarancyjnego zostaje przedłużony o czas, który upłynął od chwili złożenia reklamacji do wykonania naprawy.
 6. Nowy okres gwarancyjny rozpoczynający się z chwilą dostarczenia nowego produktu, ma zastosowanie do wymienionego produktu na tych samych zasadach, jak te określone w niniejszej gwarancji.
 7. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu wad wyrobów ogranicza się do wartości reklamowanego wyrobu lub jego części i nie może przekroczyć wartości jego zakupu.
 8. Wszystkie spory, które mogłyby wyniknąć w związku z ważnością, interpretacją lub egzekucją gwarancji będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby sprzedawcy.

 


 

 

OgrodzeniaBudowlane.pl                                                                                                 Salvada.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl